Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
more useful options
 
PerlMonks  

What is wrong in this code???

by Anonymous Monk
on Dec 07, 2012 at 20:40 UTC ( #1007821=perlquestion: print w/replies, xml ) Need Help??

Help for this page

Select Code to Download


 1. or download this
  LA5  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGCG
  +----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCTG
  +GTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CAG
  +GTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGTA
  +TGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTGG
  +GTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGACA
  +CCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTAT
  +TCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GACT
  +AACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTCC
  +TACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA--
  +CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG--
  +CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTTC
  +CGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAAA
  +CGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGGT
  +ATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---ATC
  +GATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCAG
  +CCGCAGGCT-
  RKS5078  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT
  +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG
  +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG
  +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC
  +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA
  +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA
  +GACACCAAGTCTAATGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG
  +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----
  +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT
  +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG
  +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA
  +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG
  +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA
  +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG
  +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--
  +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC
  +TCAGCCGCAGGCT-
  ...
  648905  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTA
  +GCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGG
  +CTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-
  +CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCC
  +GTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAAC
  +TGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAG
  +ACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGG
  +TATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----G
  +ACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTT
  +TCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGT
  +A--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAA
  +G--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGG
  +TTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAG
  +AAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGT
  +GGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---
  +ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACT
  +CAGCCGCAGGCT-
  8b-1  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGC
  +G----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCT
  +GGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CA
  +GGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGT
  +ATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTG
  +GGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGAC
  +ACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTA
  +TTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GAC
  +TAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTC
  +CTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA-
  +-CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG-
  +-CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTT
  +CCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAA
  +ACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGG
  +TATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---AT
  +CGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCA
  +GCCGCAGGCT-
  22510-1  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT
  +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG
  +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG
  +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC
  +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA
  +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA
  +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG
  +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----
  +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT
  +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG
  +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA
  +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG
  +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA
  +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG
  +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--
  +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC
  +TCAGCCGCAGGCT-
  
 2. or download this
  @all_seqs = ();
  while(<>)
  ...
    print $j."\t".$count_A."\t".$count_T."\t".$count_C."\t".$count_G."
  +\n";
    }
  }
  

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: perlquestion [id://1007821]
Approved by ww
Front-paged by 2teez
help
Chatterbox?
and all is quiet...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others exploiting the Monastery: (3)
As of 2018-05-25 21:07 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?
  Notices?