Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
laziness, impatience, and hubris
 
PerlMonks  

Re^3: Comparing and getting information from two large files and appending it in a new file

by graff (Chancellor)
on Mar 31, 2012 at 23:21 UTC ( #962807=note: print w/ replies, xml ) Need Help??

Help for this page

Select Code to Download


 1. or download this
  
  #!/usr/bin/perl
  ...
  my $t1 = Benchmark->new;
  my $td = timediff($t1, $t0);
  print "the code took:",timestr($td),"\n";
  
 2. or download this
  
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_11 8569  8705  -    2    2   
  + 6    10   14   GAAGAACCAAAATCGCTGATTTTGAAAAATAGGGGGACTGAAT
  +GTCTTGATTTGGAAATAGGGGGACCAAAATTGCGGATTGAGCATTATAGGGGACCAATAGTGTATTTTA
  +GCCTTTATTTTATTTTGAATGTGTG
  ...
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_4  18046  19077  -    12   42  
  + 91   145   173   GCGCAACTGTGAAGCTTTAATGCTGCTTCAGAAGAATGGTTTA
  +CGAAAGAAGAATCCTTCAATTTCTGTTGTTGCTACACTGTTTGGAGATGGGGAAGATGTTGCATGGCTT
  +GAGAAAAATCATTTGGCTGACTGGGCAGAAGAAAAATTGGATGGAAGATTAGGAAATGAAACCTTTGAT
  +GATTCTCAGTGGAGAGCAATTGCAATGGGTTTGAATAAAAAGAGGCCTGTATTGGTTATCCAAGGCCCT
  +CCTGGTACAGGCAAGACTGGTTTGCTCAAGCAACTTATAGCATGTGCTGTTCAGCAAGGTGAAAGGGTT
  +CTTGTTACAGCACCTACTAATGCAGCTGTTGATAACATGGTAGAAAAGCTTTCAAATGTTGGATTAAAT
  +ATAGTGCGGGTTGGAAATCCAGCTCGTATATCAAAAACAGTGGGATCAAAGTCTTTGGAAGAAATTGTA
  +AATGCTAAGCTTGCAAGTTTTCGAGAAGAGTATGAGAGGAAGAAGTCAGATCTAAGAAAAGATCTAAGA
  +CATTGTTTAAGGGATGATTCACTAGCTTCAGGCATACGCCAACTTCTGAAGCAACTGGGAAGGTCACTG
  +AAGAAAAAGGAAAAGCAGACCGTAATTGAAGTTCTGTCTAGTGCTCAAGTTGTGGTTGCCACTAATACT
  +GGAGCAGCTGACCCTTTGGTTCGAAGGCTAGATACCTTTGATTTGGTTGTCATAGATGAAGCGGGACAG
  +GCAATTGAACCCTCTTGCTGGATTCCTATATTGCAGGGAAAGCGCTGCATTCTTGCTGGTGATCAATGC
  +CAACTTGCTCCTGTCATATTATCTAGAAAGGCCTTAGAAGTTGGTCTAGGAATATCTCTACTGGAGAGA
  +GCTGCAACTTTGCATGAAGGGATTCTCACCACTAGGTTAACAACACAATACCGTATGAATGATGCAATT
  +GCTAGTTGGGCTTCAAAGGAGATGTACGGAGGATTATTGAAGTCCTCTGAGACTGTCTTTTCTCATCTT
  +CTAGTAGACTCTCCTTTTGTTAA
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_3  21109  21392  -    4    8   
  + 30   42   52   GGACTTGGGGGAATGCATTTGGTGTTATTCAAGGTTGAAGGGA
  +ACCACCGGTTACCACCAACCACTCTTTCACCTGGAGACATGGTTTGTGTGAGAACATATGACAGCATGG
  +GTGCAATTACAACTTCTTGCATACAAGGATTTGTGAACAGTTTTGGGGATGATGGCTATAGTATTACAG
  +TTGCTTTAGAGTCACGCCATGGTGATCCTACATTCTCTAAACTATTTGGGAAGAGTGTGCGCATTGACC
  +GTATTCAAGGACTGGCTGATACACTTACTTATGA
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_2  24354  24662  -    9    13  
  + 32   54   66   GCTCAGCATAGGGCGGTTGTGAGAAAGATAACGCAACCCAAGA
  +GTGTCCAAGGCGTTTTAGGAATGGACTTCGAAAAGGTCAAAGCATTACAGCACAGGATTGACGAATTCA
  +CCACCCATATGTCAGAACTACTCCGTATTGAAAGGGATGCTGAGTTGGAGTTTACTCAGGAGGAATTGG
  +ATGCTGTTCCTAAACCAGATGATACTTCTGATTCTTCAAAAACGATTGATTTCTTGGTTAGCCATAGCC
  +AGCCTCAACAAGAACTCTGCGACACCATTTGTAATTTAAACGCTATCAGTACCTCTACA
  
 3. or download this
  assembly    position    strand class  mc   h
  10   8691  +    CG   12   12
  ...
  10   8718  -    CG   6    6
  10   8984  +    CG   7    7
  10   8991  +    CG   6    9
  
 4. or download this
  Chromosome   Gene  Feature Start  END   CG_count_by_C  CHG_co
  +unt_by_C CHH_count_by_C
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_11 8569  8705  0.143  0.071  0.000
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_9  8885  9079  0.040  0.000  0.000
   Gm10  Glyma10g0test.1 CDS_11 8569  8705  0.143  0.071  0.000
  

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: note [id://962807]
help
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others imbibing at the Monastery: (13)
As of 2015-07-31 13:43 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?

  The top three priorities of my open tasks are (in descending order of likelihood to be worked on) ...

  Results (277 votes), past polls