Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Problems? Is your data what you think it is?
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
and all is quiet...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others contemplating the Monastery: (7)
As of 2017-05-26 12:23 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?