Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
good chemistry is complicated,
and a little bit messy -LW
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/ replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others meditating upon the Monastery: (7)
As of 2015-07-05 15:51 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?

    The top three priorities of my open tasks are (in descending order of likelihood to be worked on) ...

    Results (67 votes), past polls