Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Think about Loose Coupling
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
and all is quiet...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others studying the Monastery: (5)
As of 2017-11-24 04:40 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?
    In order to be able to say "I know Perl", you must have:

    Results (344 votes). Check out past polls.

    Notices?