Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Don't ask to ask, just ask
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
[thezip]: What idiom should I use to determine that a directory is empty (for many directories)?
[thezip]: I suppose could check if readdir() returns other than '.' and '..', but that seems ugly.

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others scrutinizing the Monastery: (10)
As of 2017-03-28 18:26 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?
    Should Pluto Get Its Planethood Back?    Results (339 votes). Check out past polls.