Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Clear questions and runnable code
get the best and fastest answer
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others exploiting the Monastery: (3)
As of 2016-09-25 00:55 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?
    Extraterrestrials haven't visited the Earth yet because:    Results (462 votes). Check out past polls.