Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Clear questions and runnable code
get the best and fastest answer
 
PerlMonks  

What is wrong in this code???

by Anonymous Monk
on Dec 07, 2012 at 20:40 UTC ( #1007821=perlquestion: print w/ replies, xml ) Need Help??

Help for this page

Select Code to Download


 1. or download this
  LA5  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGCG
  +----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCTG
  +GTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CAG
  +GTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGTA
  +TGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTGG
  +GTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGACA
  +CCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTAT
  +TCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GACT
  +AACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTCC
  +TACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA--
  +CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG--
  +CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTTC
  +CGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAAA
  +CGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGGT
  +ATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---ATC
  +GATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCAG
  +CCGCAGGCT-
  RKS5078  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT
  +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG
  +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG
  +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC
  +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA
  +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA
  +GACACCAAGTCTAATGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG
  +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----
  +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT
  +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG
  +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA
  +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG
  +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA
  +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG
  +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--
  +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC
  +TCAGCCGCAGGCT-
  ...
  648905  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTA
  +GCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGG
  +CTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-
  +CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCC
  +GTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAAC
  +TGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAG
  +ACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGG
  +TATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----G
  +ACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTT
  +TCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGT
  +A--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAA
  +G--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGG
  +TTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAG
  +AAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGT
  +GGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---
  +ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACT
  +CAGCCGCAGGCT-
  8b-1  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGTAGC
  +G----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGGGCT
  +GGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG-CA
  +GGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGCCGT
  +ATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAACTG
  +GGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CAGAC
  +ACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCGGTA
  +TTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----GAC
  +TAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGTTTC
  +CTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAGTA-
  +-CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGAAG-
  +-CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACGGTT
  +CCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGAGAA
  +ACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACGTGG
  +TATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG---AT
  +CGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAACTCA
  +GCCGCAGGCT-
  22510-1  ATGAAAAAGAC--AGCTATCGCGATTGCAGTGGCACTGGCTGGTTTCGCTAC----CGT
  +AGCG----CAGGCCG----------CTCCGAAAGATAACACCTGGTACGCTGGTGCT-----AAACTGG
  +GCTGGTCTCAGTACCATGACACCGGCTTCATTCACAATGATGGCCCGACTCATGAAAACCAACTGGGCG
  +-CAGGTGCTTTTGGTGGTTACCAGGTTAACCCGTATGTTGGCTTTGAAATGGGCTACGACTGGTTAGGC
  +CGTATGCCGTACAAAGGCGACAACATCAATGGCGCTTATAAAGCTCAGGGCGTTCAGTTGACCGCTAAA
  +CTGGGTTATCCAATCACTGACGATCTGGACG--TTTATACCCGTCTGGGTGGTATGGTATGGCGTG-CA
  +GACACCAAGTCTAACGTCCCTGGC------GGCCCGTCTACTAAAGACCACGACACCGGCGTTTCCCCG
  +GTATTCGCGGGCGGTATCGAGTATGCCATCACCCCTGAAATCGCAACCCGTCTGGAATACCAGTG----
  +GACTAACAACATCGGTGATGCCAACACCATCGGCACCCGTCCGGACAACGGCCTGCTGAGCGTAGGTGT
  +TTCCTACCGTTTCGGCCAGCAAGAAGCTGCTC-CGGTAGTAGCTCCGGCACCGGCTCCGGCTCCGGAAG
  +TA--CAG---ACCAAGCACTTCACTCT-GAAGTCTGACGTACTGTTCAACTTCAACAAATCTACCCTGA
  +AG--CCGGAAGGCCAGCAGGCT-CTGGATCAGCTGTACAGCCAGCTGAGCAACCTGGATCCGAAAGACG
  +GTTCCGTTGTCGTTCTGGGCTTCACTGACCGTATCGGTTCTGACGC-TTACAACCAGGGTCTGT-CCGA
  +GAAACGTGCTCAGTCTGTTGTTGATTACCTGATCTCCAAAGGTATTCCGTCTGACAAAATCTCCGCACG
  +TGGTATGGGCGAATCTAACCCGGTTACCGGCAACACCTGTGACAACGTGAAACCTCGCGCTGCCCTG--
  +-ATCGATTGCCTGGCT-CCGGATCGTCGCGTAGAGATCGAAGTTAAAG--GCGTTAAAGACGTGGTAAC
  +TCAGCCGCAGGCT-
  
 2. or download this
  @all_seqs = ();
  while(<>)
  ...
    print $j."\t".$count_A."\t".$count_T."\t".$count_C."\t".$count_G."
  +\n";
    }
  }
  

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: perlquestion [id://1007821]
Approved by ww
Front-paged by 2teez
help
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others making s'mores by the fire in the courtyard of the Monastery: (6)
As of 2015-07-29 05:57 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?

  The top three priorities of my open tasks are (in descending order of likelihood to be worked on) ...

  Results (260 votes), past polls