Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Do you know where your variables are?
 
PerlMonks  

Re: how to get exactly same text from a file

by karlgoethebier (Monsignor)
on Nov 26, 2012 at 16:24 UTC ( #1005708=note: print w/replies, xml ) Need Help??


in reply to how to get exactly same text from a file

I tried to reproduce this using your code.

My data:

Perl er et fortolket højniveau-programmeringssprog. Perl blev skabt i +1987 af Larry Wall under Unix for at gøre rapportering lettere. Siden + 1987 har Perl undergået store forandringer og er i dag et generelt a +nvendeligt programmeringssprog som kan afvikles på flere forskellige +platformer, herunder bl.a. Windows og Unix. Perl tilbyder kraftfuld t +eksthåndterings-mekanismer som ikke ses lige i noget andet programmer +ingssprog, bl.a. ved hjælp af regulære udtryk. Perl har modsat de fle +ste almindelige programmeringssprog ikke nogen begrænsning mht. længd +er på data. Perl ses oftest brugt i forbindelse med webside programme +ring (CGI scripts, Common Gateway Interface). Som webside-programmeri +ngssprog konkurrerer Perl især mod sprog som PHP, Ruby og Pyton. Perl + bliver ofte refereret til som "The Swiss Army chainsaw of programmin +g languages" pga. sin fleksibilitet og generelle anvendelighed.

My Perl version is v5.12.3 built for darwin-thread-multi-level2

# ./danish.pl == your code Karls-Mac-mini:Desktop karl$ ./danish.pl danish.txt > out.txt Karl-Mac-mini:Desktop karl$ diff danish.txt out.txt #...seems like it's OK

What is your original data? Regards, Karl

«The Crux of the Biscuit is the Apostrophe»

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: note [id://1005708]
help
Chatterbox?
and all is quiet...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others examining the Monastery: (3)
As of 2018-05-23 02:26 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?
    Notices?