Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Don't ask to ask, just ask
 
PerlMonks  

praca za granica

by praca za granica (Initiate)
on Nov 28, 2012 at 14:33 UTC ( #1006038=user: print w/ replies, xml ) Need Help??

Jestem obywatelem Polski, który żyje i pracuje za granicami naszego pięknego państwa. Zarabiam na kasę w Niemczech. Jestem bardzo usatysfakcjonowany z takiego wyboru. Za sumienną robotę dostaje ciężki grosz. Jestem szczęśliwy w Niemczech, lecz tęsknie za Polską. Ale polecam wszystkim taką pracę, która daje szansę dorobić się krótkim czasie.

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others making s'mores by the fire in the courtyard of the Monastery: (2)
As of 2016-02-07 01:53 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
    Voting Booth?

    How many photographs, souvenirs, artworks, trophies or other decorative objects are displayed in your home?

    Results (241 votes), past polls