Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Perl: the Markov chain saw
 
PerlMonks  

Re^2: How do I remove spaces between sequences in a file

by bingalee (Acolyte)
on Jun 19, 2013 at 22:12 UTC ( #1039854=note: print w/replies, xml ) Need Help??


in reply to Re: How do I remove spaces between sequences in a file
in thread How do I remove spaces between sequences in a file

No- like this

CCTGCCCGGGCGGAGGGAGGCGCGGCGCAACGGACTTCATGCTGCCACCCGCCGACCCG CACCTCACCGGCTCACCTACACCCTCCTCTTCGTTCGTCTCTTATCCATGCAATGCATC GTCTGACCTTGCCTTTTGTCTTTTACAAACACTGCCATCAGCAAATCATGCTATTTTTA TGCCGTCACGTTTCATGCAGCTATGTGTAAATAAATAAAACGTATATAACGCATTTTAA TCATAGATCCCCGACGCAACAACAATTGCAGCCACACCCCCGCGGAGCCATCACCTTTC ACTCTAATTAGAAACATCGACCTGCTCAACCCACCGAGGAATATAGACTGTTTTTTTTT CTATGTGGAAATACCAAGTAGTAGTGCCAAACGCTAAAAGGGTATGCATCTTAATTGAT GAGCTGTGAGGGTGCAATCTACAAGAGTGCGGGTTCGCGTTCAGTCCAAGCTGAACATA AACGCAACGCAAGGCCCCTCGACGCAGATACCGCGCTCAGGAGCATTCGAGAAGCCGAA GAAAATTCGAAGACGAGGACCAGCTACACTGCGGACGGACTTCGGGCATGGAGGGCCAG TTCCAGGTTGGCAAGGAGGAGGTCATCCAAGCATGGTACATGGACGACAGTGAAGAGGA CCAGAGGCTTCCTCATCATCGTGAGCCCAAAGAATTCATTCCTCTCGACAAACTTTCCG AACTAGGAATATTAAGCTGGCGCCTAAATGCTGATGATTGGGAGAATGATGAGAACCTC AAGAAAATTCGTGAAGCCAGGGGTTACTCTTACATGGACATTTGTGATGTGTGCCCAGA GAAGTTGCCAAATTACGAGGCTAAGATAAAGAATTTCTTTGAAGAACACTTGCATACTG ATGAAGAGATACGATATTGCCTTGAGGGTAGCGGCTACTTTGATGTGAGGGACCAAGAT GATCAGTGGATCCGTGTAGCGGTAAAGAAAGGGGGCATGATCGTTTTGCCTGCAGGAAT GTATCATCGCTTTACGTTGGATAGTGACAACTACATCAAGGCAATGCGTCTATTTGTGG GTGAGCCTGTCTGGACACCATACAATCGTCCGCATGACCATCTCCCGGCTAGGAAGGAG TACGTCGAGAAAATCATCAACCGAGGTGGAAACCAAGCCGTCGAAGCTCGTTGAGCGTG TCCACTCTACATGTCCTCCTGCCGTCTCAGCCTCTTGTGTTTTACACCCTACAACTCCT AGTACCGCCGAATAAGATTTGCTATCTGCAATGTGCTCATGCCACCGCTGTGTGTGCCA GTTAACAGTTTGCACGAAACCCTAGATATTTTGTTATACGAATGAATGACATGTGGTGT TTGATAAATGATGAAACGATGATGGTTCAAATCAACCCACCTGTCTTTCACAAGTTCGA TGAAACGTTGCGCGCAATGGTTGTTTACTGAAAAGGATGCCTCTAACCAGCCGTCAGTC TGACTGGATGTCGTGGATCAACTGCCGACCAACATCTTGTCTGCGCTCGTGCCGCGTGA GTAACTGCTGTCGTTCTCACTGAGGGCGAGCAGGGCCTTGGTAATGATGTACTGTTTCA CAGTAACAGTTCTGTTGATCACCGAAAGGTTTGTGCAGGTTGATGTGATGTGACGATGC TGGGTGGCTCCTGCCTAGAAAACGTGTGGTGGTTGAAATGAACGCGTTCCATGTCTGTC GTCTAGTCACTCGTCGAGCTTTGGTCGGCGGAGCCGATCACCGGCCAAGAACATTTGTG ATCTCGATGATATACTTGTGTGCGGCTGCATTGCCGCACAAAAGGTTCATATTGCCATC ATCGTTCCTGCTCACAGATGGTAGTGGTGACGCACTGGCAAATAGACCTGATTTCATTG CGCAGCCAGATTCATCTATGGCTGAC

Replies are listed 'Best First'.
Re^3: How do I remove spaces between sequences in a file
by davido (Archbishop) on Jun 19, 2013 at 22:24 UTC

  Are you trying to say that you want to remove all spaces (including newlines) and then ensure that there's a newline after every 59th character?

  my $input = do { local $/ = undef; <DATA> }; $input =~ s/\s//mg; # Remove all whitespace. $input =~ s/(.{59})/$1\n/g; # Place a \n after every 59th character. print "$input\n"; __DATA__ GAGGGTGCAATCTACAAGAGTGCGGGTTCGCGTTCAGTCCAAGCTGAACATAAACGCAAC GCAAGGCCCCTCGACGCAGATACCGCGCTCAGGAGCATTCGAGAAGCCGAAGAAAATTCG AAGACGAGGACCAGCTACACTGCGGACGGACTTCGGGCATGGAGGGCCAGTTCCAG GTTGGCAAGGAGGAGGTCATCCAAGCATGGTACATGGACGACAGTGAAGAGGACCAGAGG CTTCCTCATCATCGTGAGCCCAAAGAATTCATTCCTCTCGACAAACTTTCCG AACTAGGAATATTAAGCTGGCGCCTAAATGCTGATGATTGGGAGAATGATGAGAACCTCA AGAAAATTCGTGAAGCCAGGGGTTACTCTTACATG GACATTTGTGATGTGTGCCCAGAGAAGTTGCCAAATTACGAGGCTAAGATAAAGAATTTC TTTGAAGAACACTTGCATACTGATGAAGAGATACGATATTGCCTTGAGGGTAGCG GCTACTTTGATGTGAGGGACCAAGATGATCAGTGGATCCGTGTAGCGGTAAAGAAAGGGG GCATGATCGTTTTGCCTGCAGGAATGTATCATCGCTTTACGTTGGATAGTGACAACTACA TCAAG GCAATGCGTCTATTTGTGGGTGAGCCTGTCTGGACACCATACAATCGTCCGCATGACCAT CTCCCGGCTAG

  ...produces...

  GAGGGTGCAATCTACAAGAGTGCGGGTTCGCGTTCAGTCCAAGCTGAACATAAACGCAA CGCAAGGCCCCTCGACGCAGATACCGCGCTCAGGAGCATTCGAGAAGCCGAAGAAAATT CGAAGACGAGGACCAGCTACACTGCGGACGGACTTCGGGCATGGAGGGCCAGTTCCAGG TTGGCAAGGAGGAGGTCATCCAAGCATGGTACATGGACGACAGTGAAGAGGACCAGAGG CTTCCTCATCATCGTGAGCCCAAAGAATTCATTCCTCTCGACAAACTTTCCGAACTAGG AATATTAAGCTGGCGCCTAAATGCTGATGATTGGGAGAATGATGAGAACCTCAAGAAAA TTCGTGAAGCCAGGGGTTACTCTTACATGGACATTTGTGATGTGTGCCCAGAGAAGTTG CCAAATTACGAGGCTAAGATAAAGAATTTCTTTGAAGAACACTTGCATACTGATGAAGA GATACGATATTGCCTTGAGGGTAGCGGCTACTTTGATGTGAGGGACCAAGATGATCAGT GGATCCGTGTAGCGGTAAAGAAAGGGGGCATGATCGTTTTGCCTGCAGGAATGTATCAT CGCTTTACGTTGGATAGTGACAACTACATCAAGGCAATGCGTCTATTTGTGGGTGAGCC TGTCTGGACACCATACAATCGTCCGCATGACCATCTCCCGGCTAG

  Dave

   Hey Dave, that's EXACTLY what I wanted. Thank you so much :D. This is the code I used,

   for($i=1;$i<=scalar(@detail);$i++) { print OUT "$detail[$i-1]"; if($i%59==0) { print OUT "\n"; } }

   but yours looks worked too. thanks :)

    It's an interesting choice that you decided to produce an off-by-one error in the generation of indexes in your loop control, and then remove it by subtracting one from the array indexing. Using a C-style loop you could have done this:

    for( my $i = 0; $i < @detail - 1; $i++ )

    ...or better...

    for( my $i = 0; $i < $#detail; $i++ )

    ...or even...

    foreach my $i ( 0 .. $#detail ) {

    Dave

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: note [id://1039854]
help
Chatterbox?
[choroba]: Tux What bug?

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others studying the Monastery: (4)
As of 2018-04-26 21:23 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?
  Notices?