Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
Your skill will accomplish
what the force of many cannot
 
PerlMonks  

Re^3: Comparing and getting information from two large files and appending it in a new file

by graff (Chancellor)
on Mar 31, 2012 at 23:21 UTC ( #962807=note: print w/replies, xml ) Need Help??

Help for this page

Select Code to Download


 1. or download this
  
  #!/usr/bin/perl
  ...
  my $t1 = Benchmark->new;
  my $td = timediff($t1, $t0);
  print "the code took:",timestr($td),"\n";
  
 2. or download this
  
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_11 8569  8705  -    2    2   
  + 6    10   14   GAAGAACCAAAATCGCTGATTTTGAAAAATAGGGGGACTGAAT
  +GTCTTGATTTGGAAATAGGGGGACCAAAATTGCGGATTGAGCATTATAGGGGACCAATAGTGTATTTTA
  +GCCTTTATTTTATTTTGAATGTGTG
  ...
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_4  18046  19077  -    12   42  
  + 91   145   173   GCGCAACTGTGAAGCTTTAATGCTGCTTCAGAAGAATGGTTTA
  +CGAAAGAAGAATCCTTCAATTTCTGTTGTTGCTACACTGTTTGGAGATGGGGAAGATGTTGCATGGCTT
  +GAGAAAAATCATTTGGCTGACTGGGCAGAAGAAAAATTGGATGGAAGATTAGGAAATGAAACCTTTGAT
  +GATTCTCAGTGGAGAGCAATTGCAATGGGTTTGAATAAAAAGAGGCCTGTATTGGTTATCCAAGGCCCT
  +CCTGGTACAGGCAAGACTGGTTTGCTCAAGCAACTTATAGCATGTGCTGTTCAGCAAGGTGAAAGGGTT
  +CTTGTTACAGCACCTACTAATGCAGCTGTTGATAACATGGTAGAAAAGCTTTCAAATGTTGGATTAAAT
  +ATAGTGCGGGTTGGAAATCCAGCTCGTATATCAAAAACAGTGGGATCAAAGTCTTTGGAAGAAATTGTA
  +AATGCTAAGCTTGCAAGTTTTCGAGAAGAGTATGAGAGGAAGAAGTCAGATCTAAGAAAAGATCTAAGA
  +CATTGTTTAAGGGATGATTCACTAGCTTCAGGCATACGCCAACTTCTGAAGCAACTGGGAAGGTCACTG
  +AAGAAAAAGGAAAAGCAGACCGTAATTGAAGTTCTGTCTAGTGCTCAAGTTGTGGTTGCCACTAATACT
  +GGAGCAGCTGACCCTTTGGTTCGAAGGCTAGATACCTTTGATTTGGTTGTCATAGATGAAGCGGGACAG
  +GCAATTGAACCCTCTTGCTGGATTCCTATATTGCAGGGAAAGCGCTGCATTCTTGCTGGTGATCAATGC
  +CAACTTGCTCCTGTCATATTATCTAGAAAGGCCTTAGAAGTTGGTCTAGGAATATCTCTACTGGAGAGA
  +GCTGCAACTTTGCATGAAGGGATTCTCACCACTAGGTTAACAACACAATACCGTATGAATGATGCAATT
  +GCTAGTTGGGCTTCAAAGGAGATGTACGGAGGATTATTGAAGTCCTCTGAGACTGTCTTTTCTCATCTT
  +CTAGTAGACTCTCCTTTTGTTAA
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_3  21109  21392  -    4    8   
  + 30   42   52   GGACTTGGGGGAATGCATTTGGTGTTATTCAAGGTTGAAGGGA
  +ACCACCGGTTACCACCAACCACTCTTTCACCTGGAGACATGGTTTGTGTGAGAACATATGACAGCATGG
  +GTGCAATTACAACTTCTTGCATACAAGGATTTGTGAACAGTTTTGGGGATGATGGCTATAGTATTACAG
  +TTGCTTTAGAGTCACGCCATGGTGATCCTACATTCTCTAAACTATTTGGGAAGAGTGTGCGCATTGACC
  +GTATTCAAGGACTGGCTGATACACTTACTTATGA
   Gm10  Glyma10g00210.1 CDS_2  24354  24662  -    9    13  
  + 32   54   66   GCTCAGCATAGGGCGGTTGTGAGAAAGATAACGCAACCCAAGA
  +GTGTCCAAGGCGTTTTAGGAATGGACTTCGAAAAGGTCAAAGCATTACAGCACAGGATTGACGAATTCA
  +CCACCCATATGTCAGAACTACTCCGTATTGAAAGGGATGCTGAGTTGGAGTTTACTCAGGAGGAATTGG
  +ATGCTGTTCCTAAACCAGATGATACTTCTGATTCTTCAAAAACGATTGATTTCTTGGTTAGCCATAGCC
  +AGCCTCAACAAGAACTCTGCGACACCATTTGTAATTTAAACGCTATCAGTACCTCTACA
  
 3. or download this
  assembly    position    strand class  mc   h
  10   8691  +    CG   12   12
  ...
  10   8718  -    CG   6    6
  10   8984  +    CG   7    7
  10   8991  +    CG   6    9
  
 4. or download this
  Chromosome   Gene  Feature Start  END   CG_count_by_C  CHG_co
  +unt_by_C CHH_count_by_C
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_11 8569  8705  0.143  0.071  0.000
   Gm10  Glyma10g00200.1 CDS_9  8885  9079  0.040  0.000  0.000
   Gm10  Glyma10g0test.1 CDS_11 8569  8705  0.143  0.071  0.000
  

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Node Status?
node history
Node Type: note [id://962807]
help
Chatterbox?
and all is quiet...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others making s'mores by the fire in the courtyard of the Monastery: (9)
As of 2018-06-20 10:02 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?
  Should cpanminus be part of the standard Perl release?  Results (116 votes). Check out past polls.

  Notices?