Beefy Boxes and Bandwidth Generously Provided by pair Networks
P is for Practical
 
PerlMonks  

Re: remove part of string (DNA)

by Generoso (Prior)
on Apr 12, 2011 at 15:58 UTC ( #898982=note: print w/replies, xml ) Need Help??


in reply to remove part of string (DNA)

Maybe this can get you started.

#!/usr/bin/perl # use strict; use warnings; # forward (F) barcodes my @forward = ("AGCCTAAGCT", "TCAAGTTAGC", "AGCCTGGCAT", "ACGGTCCATG", "ACTTGCCGAT", "ACGGTGGATC", "ATCCGCCTAG", "ATGGCGGTAC"); # reverse (R) barcodes my @reverse = ("AGCTTAGGCT", "TAGCCTAAGC", "AGCTTGCCAT", "ACGTTCAATG", "ACTGGCGGAT", "ACGTTGAATC", "ATCGGCAAGT", "ATGCCGTTAC"); my @dnsstr1 = (); my $fr= 0; #read the first header > $dnsstr1[0] = <DATA>; foreach my $line(<DATA>) { #Read rest of lines until nest header if ($line =~ /^>/) { print "Revese\n" if $fr == 0; print @dnsstr1,"\n"; @dnsstr1 = (); $fr = 0; push @dnsstr1,$line; } else {push @dnsstr1,$line; # check if dna string is in the Forward ones foreach my $f (@forward){ if ($line =~ $f) { $fr =1; print "Forward\n";}} } #print $line; } #print the last dna string print "Revese\n" if $fr == 0; print @dnsstr1,"\n"; __DATA__ >HSBGPG Human gene for bone gla protein (BGP) GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAG +AGGGT ATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAG +ACACC ATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGT +GCCCC CACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCC +CTTTG GCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGC +AGAGG GAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGG +TGAAC CAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGAT +GGACC TGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCT +GTCTG GCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTC +TGCTC CACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGG +CTGGG GTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGG +GAGTG GCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGG +AGAGG AGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCG +GATCC CCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTT +CAGGA GGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTG +CTCCT CTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCC +CCATC ATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG >HSGLTH1 Human theta 1-globin gene CCACTGCACTCACCGCACCCGGCCAATTTTTGTGTTTTTAGTAGAGACTAAATACCATATAGTGAACACC +TAAGA CGGGGGGCCTTGGATCCAGGGCGATTCAGAGGGCCCCGGTCGGAGCTGTCGGAGATTGAGCGCGCGCGGT +CCCGG GATCTCCGACGAGGCCCTGGACCCCCGGGCGGCGAAGCTGCGGCGCGGCGCCCCCTGGAGGCCGCGGGAC +CCCTG GCCGGTCCGCGCAGGCGCAGCGGGGTCGCAGGGCGCGGCGGGTTCCAGCGCGGGGATGGCGCTGTCCGCG +GAGGA CCGGGCGCTGGTGCGCGCCCTGTGGAAGAAGCTGGGCAGCAACGTCGGCGTCTACACGACAGAGGCCCTG +GAAAG GTGCGGCAGGCTGGGCGCCCCCGCCCCCAGGGGCCCTCCCTCCCCAAGCCCCCCGGACGCGCCTCACCCA +CGTTC CTCTCGCAGGACCTTCCTGGCTTTCCCCGCCACGAAGACCTACTTCTCCCACCTGGACCTGAGCCCCGGC +TCCTC ACAAGTCAGAGCCCACGGCCAGAAGGTGGCGGACGCGCTGAGCCTCGCCGTGGAGCGCCTGGACGACCTA +CCCCA CGCGCTGTCCGCGCTGAGCCACCTGCACGCGTGCCAGCTGCGAGTGGACCCGGCCAGCTTCCAGGTGAGC +GGCTG CCGTGCTGGGCCCCTGTCCCCGGGAGGGCCCCGGCGGGGTGGGTGCGGGGGGCGTGCGGGGCGGGTGCAG +GCGAG TGAGCCTTGAGCGCTCGCCGCAGCTCCTGGGCCACTGCCTGCTGGTAACCCTCGCCCGGCACTACCCCGG +AGACT TCAGCCCCGCGCTGCAGGCGTCGCTGGACAAGTTCCTGAGCCACGTTATCTCGGCGCTGGTTTCCGAGTA +CCGCT GAACTGTGGGTGGGTGGCCGCGGGATCCCCAGGCGACCTTCCCCGTGTTTGAGTAAAGCCTCTCCCAGGA +GCAGC CTTCTTGCCGTGCTCTCTCGAGGTCAGGACGCGAGAGGAAGGCGC >seq1 AGCCTAAGCTASTPGHTIIYEAVCLHNDRTTIP >seq2 optional comment ASQKRPSQRHGSKYLATASTMDHARHGFLPRHRDTGILDSIGRFFGGDRGAPK NMYKDSHHPARTAHYGSLPQKSHGRTQDENPVVHFFKNIVTPRTPPPSQGKGR KSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLGGRDSRSGSPMARRELVISLIVES

Results

perl "D:\Citi Midleware\db\perl\perl5data.pl" stocks 10 5 Process started >>> Revese >HSBGPG Human gene for bone gla protein (BGP) GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAG +AGGGT ATAAACAGTGCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAG +ACACC ATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGT +GCCCC CACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCC +CTTTG GCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGC +AGAGG GAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGG +TGAAC CAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGAT +GGACC TGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCT +GTCTG GCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTC +TGCTC CACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGG +CTGGG GTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGG +GAGTG GCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGG +AGAGG AGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCG +GATCC CCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTT +CAGGA GGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTG +CTCCT CTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCC +CCATC ATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG Revese >HSGLTH1 Human theta 1-globin gene CCACTGCACTCACCGCACCCGGCCAATTTTTGTGTTTTTAGTAGAGACTAAATACCATATAGTGAACACC +TAAGA CGGGGGGCCTTGGATCCAGGGCGATTCAGAGGGCCCCGGTCGGAGCTGTCGGAGATTGAGCGCGCGCGGT +CCCGG GATCTCCGACGAGGCCCTGGACCCCCGGGCGGCGAAGCTGCGGCGCGGCGCCCCCTGGAGGCCGCGGGAC +CCCTG GCCGGTCCGCGCAGGCGCAGCGGGGTCGCAGGGCGCGGCGGGTTCCAGCGCGGGGATGGCGCTGTCCGCG +GAGGA CCGGGCGCTGGTGCGCGCCCTGTGGAAGAAGCTGGGCAGCAACGTCGGCGTCTACACGACAGAGGCCCTG +GAAAG GTGCGGCAGGCTGGGCGCCCCCGCCCCCAGGGGCCCTCCCTCCCCAAGCCCCCCGGACGCGCCTCACCCA +CGTTC CTCTCGCAGGACCTTCCTGGCTTTCCCCGCCACGAAGACCTACTTCTCCCACCTGGACCTGAGCCCCGGC +TCCTC ACAAGTCAGAGCCCACGGCCAGAAGGTGGCGGACGCGCTGAGCCTCGCCGTGGAGCGCCTGGACGACCTA +CCCCA CGCGCTGTCCGCGCTGAGCCACCTGCACGCGTGCCAGCTGCGAGTGGACCCGGCCAGCTTCCAGGTGAGC +GGCTG CCGTGCTGGGCCCCTGTCCCCGGGAGGGCCCCGGCGGGGTGGGTGCGGGGGGCGTGCGGGGCGGGTGCAG +GCGAG TGAGCCTTGAGCGCTCGCCGCAGCTCCTGGGCCACTGCCTGCTGGTAACCCTCGCCCGGCACTACCCCGG +AGACT TCAGCCCCGCGCTGCAGGCGTCGCTGGACAAGTTCCTGAGCCACGTTATCTCGGCGCTGGTTTCCGAGTA +CCGCT GAACTGTGGGTGGGTGGCCGCGGGATCCCCAGGCGACCTTCCCCGTGTTTGAGTAAAGCCTCTCCCAGGA +GCAGC CTTCTTGCCGTGCTCTCTCGAGGTCAGGACGCGAGAGGAAGGCGC Forward >seq1 AGCCTAAGCTASTPGHTIIYEAVCLHNDRTTIP Revese >seq2 optional comment ASQKRPSQRHGSKYLATASTMDHARHGFLPRHRDTGILDSIGRFFGGDRGAPK NMYKDSHHPARTAHYGSLPQKSHGRTQDENPVVHFFKNIVTPRTPPPSQGKGR KSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLGGRDSRSGSPMARRELVISLIVES <<< Process finished. ================ READY ================

Replies are listed 'Best First'.
Re^2: remove part of string (DNA)
by Generoso (Prior) on Apr 12, 2011 at 16:17 UTC

  Some minor improvements.

  #!/usr/bin/perl # use strict; use warnings; # forward (F) barcodes my @forward = ("AGCCTAAGCT", "TCAAGTTAGC", "AGCCTGGCAT", "ACGGTCCATG", "ACTTGCCGAT", "ACGGTGGATC", "ATCCGCCTAG", "ATGGCGGTAC"); # reverse (R) barcodes my @reverse = ("AGCTTAGGCT", "TAGCCTAAGC", "AGCTTGCCAT", "ACGTTCAATG", "ACTGGCGGAT", "ACGTTGAATC", "ATCGGCAAGT", "ATGCCGTTAC"); my @dnsstr1 = (); my $fr= 0; # read first header $dnsstr1[0] = <DATA>; foreach my $line(<DATA>) { #read rest of lines in the dan sequece if ($line =~ /^>/) { # it is not a foward or a revers itentify as other print "Other\n" if $fr == 0; print @dnsstr1,"\n"; @dnsstr1 = (); $fr = 0; push @dnsstr1,$line; } else {push @dnsstr1,$line; #check if it is a forward foreach my $f (@forward){ if ($line =~ $f) { $fr =1; print "Forward\n";}} #check if it is a reverse foreach my $f (@reverse){ if ($line =~ $f) { $fr =2; print "Reverse\n";}} } } # print last dns string print "Other\n" if $fr == 0; print @dnsstr1,"\n"; __DATA__ >HSBGPG Human gene for bone gla protein (BGP) GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAG +AGGGT AGCTTAGGCTCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAG +ACACC ATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGT +GCCCC CACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCC +CTTTG GCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGC +AGAGG GAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGG +TGAAC CAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGAT +GGACC TGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCT +GTCTG GCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTC +TGCTC CACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGG +CTGGG GTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGG +GAGTG GCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGG +AGAGG AGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCG +GATCC CCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTT +CAGGA GGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTG +CTCCT CTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCC +CCATC ATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG >HSGLTH1 Human theta 1-globin gene CCACTGCACTCACCGCACCCGGCCAATTTTTGTGTTTTTAGTAGAGACTAAATACCATATAGTGAACACC +TAAGA CGGGGGGCCTTGGATCCAGGGCGATTCAGAGGGCCCCGGTCGGAGCTGTCGGAGATTGAGCGCGCGCGGT +CCCGG GATCTCCGACGAGGCCCTGGACCCCCGGGCGGCGAAGCTGCGGCGCGGCGCCCCCTGGAGGCCGCGGGAC +CCCTG GCCGGTCCGCGCAGGCGCAGCGGGGTCGCAGGGCGCGGCGGGTTCCAGCGCGGGGATGGCGCTGTCCGCG +GAGGA CCGGGCGCTGGTGCGCGCCCTGTGGAAGAAGCTGGGCAGCAACGTCGGCGTCTACACGACAGAGGCCCTG +GAAAG GTGCGGCAGGCTGGGCGCCCCCGCCCCCAGGGGCCCTCCCTCCCCAAGCCCCCCGGACGCGCCTCACCCA +CGTTC CTCTCGCAGGACCTTCCTGGCTTTCCCCGCCACGAAGACCTACTTCTCCCACCTGGACCTGAGCCCCGGC +TCCTC ACAAGTCAGAGCCCACGGCCAGAAGGTGGCGGACGCGCTGAGCCTCGCCGTGGAGCGCCTGGACGACCTA +CCCCA CGCGCTGTCCGCGCTGAGCCACCTGCACGCGTGCCAGCTGCGAGTGGACCCGGCCAGCTTCCAGGTGAGC +GGCTG CCGTGCTGGGCCCCTGTCCCCGGGAGGGCCCCGGCGGGGTGGGTGCGGGGGGCGTGCGGGGCGGGTGCAG +GCGAG TGAGCCTTGAGCGCTCGCCGCAGCTCCTGGGCCACTGCCTGCTGGTAACCCTCGCCCGGCACTACCCCGG +AGACT TCAGCCCCGCGCTGCAGGCGTCGCTGGACAAGTTCCTGAGCCACGTTATCTCGGCGCTGGTTTCCGAGTA +CCGCT GAACTGTGGGTGGGTGGCCGCGGGATCCCCAGGCGACCTTCCCCGTGTTTGAGTAAAGCCTCTCCCAGGA +GCAGC CTTCTTGCCGTGCTCTCTCGAGGTCAGGACGCGAGAGGAAGGCGC >seq1 AGCCTAAGCTASTPGHTIIYEAVCLHNDRTTIP >seq2 optional comment ASQKRPSQRHGSKYLATASTMDHARHGFLPRHRDTGILDSIGRFFGGDRGAPK NMYKDSHHPARTAHYGSLPQKSHGRTQDENPVVHFFKNIVTPRTPPPSQGKGR KSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLGGRDSRSGSPMARRELVISLIVES

  Results

  perl "D:\Citi Midleware\db\perl\perl5data.pl" stocks 10 5 Process started >>> Reverse >HSBGPG Human gene for bone gla protein (BGP) GGCAGATTCCCCCTAGACCCGCCCGCACCATGGTCAGGCATGCCCCTCCTCATCGCTGGGCACAGCCCAG +AGGGT AGCTTAGGCTCTGGAGGCTGGCGGGGCAGGCCAGCTGAGTCCTGAGCAGCAGCCCAGCGCAGCCACCGAG +ACACC ATGAGAGCCCTCACACTCCTCGCCCTATTGGCCCTGGCCGCACTTTGCATCGCTGGCCAGGCAGGTGAGT +GCCCC CACCTCCCCTCAGGCCGCATTGCAGTGGGGGCTGAGAGGAGGAAGCACCATGGCCCACCTCTTCTCACCC +CTTTG GCTGGCAGTCCCTTTGCAGTCTAACCACCTTGTTGCAGGCTCAATCCATTTGCCCCAGCTCTGCCCTTGC +AGAGG GAGAGGAGGGAAGAGCAAGCTGCCCGAGACGCAGGGGAAGGAGGATGAGGGCCCTGGGGATGAGCTGGGG +TGAAC CAGGCTCCCTTTCCTTTGCAGGTGCGAAGCCCAGCGGTGCAGAGTCCAGCAAAGGTGCAGGTATGAGGAT +GGACC TGATGGGTTCCTGGACCCTCCCCTCTCACCCTGGTCCCTCAGTCTCATTCCCCCACTCCTGCCACCTCCT +GTCTG GCCATCAGGAAGGCCAGCCTGCTCCCCACCTGATCCTCCCAAACCCAGAGCCACCTGATGCCTGCCCCTC +TGCTC CACAGCCTTTGTGTCCAAGCAGGAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGAGACCCAGGCGCTACCTGTATCAATGG +CTGGG GTGAGAGAAAAGGCAGAGCTGGGCCAAGGCCCTGCCTCTCCGGGATGGTCTGTGGGGGAGCTGCAGCAGG +GAGTG GCCTCTCTGGGTTGTGGTGGGGGTACAGGCAGCCTGCCCTGGTGGGCACCCTGGAGCCCCATGTGTAGGG +AGAGG AGGGATGGGCATTTTGCACGGGGGCTGATGCCACCACGTCGGGTGTCTCAGAGCCCCAGTCCCCTACCCG +GATCC CCTGGAGCCCAGGAGGGAGGTGTGTGAGCTCAATCCGGACTGTGACGAGTTGGCTGACCACATCGGCTTT +CAGGA GGCCTATCGGCGCTTCTACGGCCCGGTCTAGGGTGTCGCTCTGCTGGCCTGGCCGGCAACCCCAGTTCTG +CTCCT CTCCAGGCACCCTTCTTTCCTCTTCCCCTTGCCCTTGCCCTGACCTCCCAGCCCTATGGATGTGGGGTCC +CCATC ATCCCAGCTGCTCCCAAATAAACTCCAGAAG Other >HSGLTH1 Human theta 1-globin gene CCACTGCACTCACCGCACCCGGCCAATTTTTGTGTTTTTAGTAGAGACTAAATACCATATAGTGAACACC +TAAGA CGGGGGGCCTTGGATCCAGGGCGATTCAGAGGGCCCCGGTCGGAGCTGTCGGAGATTGAGCGCGCGCGGT +CCCGG GATCTCCGACGAGGCCCTGGACCCCCGGGCGGCGAAGCTGCGGCGCGGCGCCCCCTGGAGGCCGCGGGAC +CCCTG GCCGGTCCGCGCAGGCGCAGCGGGGTCGCAGGGCGCGGCGGGTTCCAGCGCGGGGATGGCGCTGTCCGCG +GAGGA CCGGGCGCTGGTGCGCGCCCTGTGGAAGAAGCTGGGCAGCAACGTCGGCGTCTACACGACAGAGGCCCTG +GAAAG GTGCGGCAGGCTGGGCGCCCCCGCCCCCAGGGGCCCTCCCTCCCCAAGCCCCCCGGACGCGCCTCACCCA +CGTTC CTCTCGCAGGACCTTCCTGGCTTTCCCCGCCACGAAGACCTACTTCTCCCACCTGGACCTGAGCCCCGGC +TCCTC ACAAGTCAGAGCCCACGGCCAGAAGGTGGCGGACGCGCTGAGCCTCGCCGTGGAGCGCCTGGACGACCTA +CCCCA CGCGCTGTCCGCGCTGAGCCACCTGCACGCGTGCCAGCTGCGAGTGGACCCGGCCAGCTTCCAGGTGAGC +GGCTG CCGTGCTGGGCCCCTGTCCCCGGGAGGGCCCCGGCGGGGTGGGTGCGGGGGGCGTGCGGGGCGGGTGCAG +GCGAG TGAGCCTTGAGCGCTCGCCGCAGCTCCTGGGCCACTGCCTGCTGGTAACCCTCGCCCGGCACTACCCCGG +AGACT TCAGCCCCGCGCTGCAGGCGTCGCTGGACAAGTTCCTGAGCCACGTTATCTCGGCGCTGGTTTCCGAGTA +CCGCT GAACTGTGGGTGGGTGGCCGCGGGATCCCCAGGCGACCTTCCCCGTGTTTGAGTAAAGCCTCTCCCAGGA +GCAGC CTTCTTGCCGTGCTCTCTCGAGGTCAGGACGCGAGAGGAAGGCGC Forward >seq1 AGCCTAAGCTASTPGHTIIYEAVCLHNDRTTIP OTher >seq2 optional comment ASQKRPSQRHGSKYLATASTMDHARHGFLPRHRDTGILDSIGRFFGGDRGAPK NMYKDSHHPARTAHYGSLPQKSHGRTQDENPVVHFFKNIVTPRTPPPSQGKGR KSAHKGFKGVDAQGTLSKIFKLGGRDSRSGSPMARRELVISLIVES <<< Process finished. ================ READY ================

Log In?
Username:
Password:

What's my password?
Create A New User
Domain Nodelet?
Node Status?
node history
Node Type: note [id://898982]
help
Chatterbox?
and the web crawler heard nothing...

How do I use this? | Other CB clients
Other Users?
Others meditating upon the Monastery: (3)
As of 2022-01-24 15:15 GMT
Sections?
Information?
Find Nodes?
Leftovers?
  Voting Booth?
  In 2022, my preferred method to securely store passwords is:
  Results (64 votes). Check out past polls.

  Notices?